Deklaracja dostępności Strony Internetowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Narodowego Instytutu Onkologii.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W materiałach filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury nie jest logiczna i zgodna z wyglądem strony.
 • Tytuły stron nie mają poprawnej struktury.
 • Złożone elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu.
 • Linki do dokumentów do poprania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku.

Wyłączenia

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Wirtualny spacer nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Rzecznika Prasowego.
 • E-mail: rzecznikprasowy@pib-nio.pl
 • Telefon: 22 546-31-73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii
 • Adres: ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • E-mail: dyrektor@pib-nio.pl
 • Telefon: 22 546 20 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Słodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy mieści się w dwóch lokalizacjach w Warszawie, przy ul. W.  K. Rentgena 5 i ul. Wawelskiej 15.

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym  respektuje się prawo dostępu każdego pacjenta do wykonywanych świadczeń medycznych poprzez usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie szpitala do obsługi osób niepełnosprawnych. Zakres udogodnień obejmuje:

 • budynki są wolne od barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych
 • w budynkach zostały zastosowania rozwiązania architektoniczne, środki techniczne oraz posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
 • w części budynków są zamieszczone informacje na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy
 • Instytut dopuszcza wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystująceg

Windy w budynkach posiadją:

 • oznaczenia Brailem przy kasetach przyzywowych
 • kontrastującą i podświetlaną obwódkę przycisków przywołania
 • kasety przywoławcze zamieszczone są na odpowiedniej wysokości
 • zamontowane są lustra zaobiegające klaustrofobii
 • dźwiękowe informacje o kolejnych piętrach
 • drzwi umożliwiają wjazd wózków

W budynku przy ul. Wawelskiej 15 wejście główne do szpitala nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych w związku z powyższym ruch takich osób odbywa się z poziomu dziedzińca (wjazd od ulicy Wawelskiej) windą osobową umożliwiającą dotarcie na wybrane piętro.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy żadnych aplikacji mobilnych.