HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Czym jest logo HR Excellence in Research?

Logo HR Excellence in Research to jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers. To prestiżowe wyróżnienie, mające na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Przyznawane jest instytucjom, które zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (zwane dalej Kartą i Kodeksem) są jednymi z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Dokumenty te zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

  • Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.
  • Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.
  • OTM-R oznacza otwartą, przejrzystą i merytoryczną rekrutację naukowców (Open, Transparent and Merit based Recruitment). OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Załącznik – Europejska Karta Naukowa i Kodeks

Załącznik – dokument OTM-R

Wdrażanie Strategii HR Excellence in Research w NIO-PIB w Warszawie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytutu Badawczy w Warszawie decyzją Dyrektora prof. Jana Walewskiego w lipcu 2022 r. wyraził poparcie dla wdrożenia zasad Karty i Kodeksu, zgodnych z aspiracjami i misją uczelni, która dąży do zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków pracy, wspiera rozwój doskonałych badań i innowacji, oraz promuje wzrost umiędzynarodowienia. Tym samym Instytut przystąpił do procesu uzyskania logo HR Excellence.

Kalendarium prac wdrożeniowych:

7 lipca 2022 r.

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie prof. dr hab. Jan Walewski podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

Załącznik – Deklaracja

4 listopada 2022 r.

Dyrektor NIO-PIB prof. Jan Walewski podpisuje Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HR Excellence in Research w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (Zarządzenie nr 77/2022), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia w NIO-PIB zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. W skład Zespołu ds. Wdrożenia wchodzą:

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Michał Mikula, prof. Instytutu
Wiceprzewodniczący Zespołu: mgr Mariusz Kuliński
Sekretarz Zespołu: mgr Dorota Kiełczewska

Członkowie Zespołu:

  • Dr hab. Elżbieta Sarnowska, prof. Instytutu
  • Dr Władysław Januszewicz
  • Dr Paweł Koczkodaj
  • Mgr Marta Smotrycka
  • Mgr Piotr Pawłowicz
  • Monika Dzienyńska-Dyk
  • Izabela Zielińska

24 listopada 2022 – odbywa się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Wdrożenia, na którym przedstawiono działania do realizacji przez poszczególnych członków Zespołu, w tym przygotowanie Ankiety HR Excellence in Research, a także przeprowadzenie analizy wewnętrznych regulacji prawnych, procedur i praktyk stosowanych NIO-PIB, wskazującej zakres, w jakim NIO-PIB w Warszawie realizuje zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

12 grudnia 2022 – kolejne spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia, na którym odbywa się dyskusja nad sposobem przeprowadzenia oraz pytaniami do Ankiety HR Excellence in Research, mającej na celu poznanie opinii na temat warunków pracy w NIO-PIB w Warszawie.

Styczeń 2023 – przeprowadzona zostaje ankieta czy i w jakim zakresie w NIO-PIB w Warszawie realizowane są zasady zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Naukowców.

Załącznik – Ankieta

Załącznik – Wyniki Ankiety

14 kwietnia 2023 – posiedzenie Zespołu ds. Wdrożenia, na którym omówiono wyniki ankiety, wskazując mocne i słabe strony Instytucji wskazanie w ankiecie przez społeczność naukową. Przygotowano informację na stronę internetową z wdrażanie Strategii HR Excellence in Research w NIO-PIB w Warszawie

Maj – Sierpień 2023 – odbywa się 14 posiedzeń Zespołu ds. Wdrożenia, na których omówione zostają propozycje  planu działań i wskazania jednostek kompetencyjnych odpowiedzialnych za ich wdrożenia. W tym okresie przygotowano dwujęzyczne wersje dokumentów aplikacyjnych.

8 sierpnia 2023
– ostateczna wersja dokumentów aplikacyjnych zostaje zatwierdzona przez Dyrektora NIO-PIB.

9 sierpnia 2023
– dokumenty aplikacyjne zostają wysłane do Komisji Europejskiej

Załącznik – Analiza Luk

Załącznik – OTM-R Lista Kontrolna

Załącznik – Plan Działań

10 października 2023 r. – Komisja Europejska przyznaje NIO-PIB w Warszawie wyróżnienie HR Excellence in Research.

16 lutego 2024 r. – Dyrektor NIO-PIB w Warszawie, dr hab. n. med. Beata Jagielska, podpisuje Zarządzenia:

W sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Wdrożenia Strategii HR Excellence in Research w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (Zarządzenie nr 15/2024), do którego zadań należy monitorowanie harmonogramu oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem w procesie wdrażania Strategii HR Excellence in Research w NIO-PIB w Warszawie.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

Przewodniczący: dr Witold Tomaszewski

Członek: prof. Andrzej Kawecki

Członek: mgr Marcin Ozygała

Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HR Excellence in Research w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (Zarządzenie nr 14/2024), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia w NIO-PIB zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

W skład Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HR Excellence in Research wchodzą:

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Michał Mikula, prof. Instytutu
Wiceprzewodniczący Zespołu: mgr Mariusz Kuliński
Sekretarz Zespołu: mgr Dorota Kiełczewska

Członkowie Zespołu:

Dr hab. Elżbieta Sarnowska, prof. Instytutu

Dr Władysław Januszewicz

Dr Dorota Kijowska

Dr Paweł Koczkodaj

Marta Karasińska-Duma

Mgr Martyna Dębicka

Mgr Marta Smotrycka

Mgr Piotr Pawłowicz

Mgr Monika Wójtowicz-Popiel

Monika Dzienyńska-Dyk

Izabela Zielińska