W ramach działalności naukowej prowadzone są badania obejmujące wszystkich pacjentów Centrum Onkologii, dotyczące wielu aspektów radzenia sobie z chorobą nowotworową na różnych jej etapach. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami oraz serią wydawniczą Co Warto Wiedzieć.

Dane kontaktowe:

tel: 22-546-32-42

tel: 22-546-32-85

@: mariola.kosowicz@nio.gov.pl

Lista pracowników:

Lekarze psychiatrzy

 • Lek.med. Misiągiewicz Magdalena
 • Lek.med. Justyna Car

Psycholodzy- psychoterapeuci

 • mgr Dorota Kazalska
 • mgr Sylwia Świstak- Sawa
 • mgr Magdalena Lechowicz-Gasiul
 • dr n.społ. Magdalena Hajduczek-Zgażańska
 • mgr Małgorzata Grzejszczak
 • mgr Magdalena Nagalska
 • mgr Patrycja Zalewska
 • mgr Aleksandra Figura
 • mgr Magdalena Olczyk
 • mgr Malwina Zielińska
 • mgr Katarzyna Maj
 • mgr Martyna Gołata
 • mgr Dorota Gąsiorowska
 • mgr Karolina Trusiewicz
 • mgr Aleksandra Wąsowska
 • mgr Ilona Wąsowska
 • mgr Sylwia Wojtysiak
 • mgr Nadia Majewicz
 • mgr Małgorzata Persona
 • mgr Małgorzata Bochińska
 • mgr Małgorzata Domańska
 • mgr Alicja Kajfasz
 • mgr Marcin Świerczewski
 • mgr Jakub Panek
 • mgr Mateusz Gawiński
 • mgr Robert Kleśny

Specjalista ds. pomocy pacjentom

 • mgr Monika Szawłowska

Sekretariat poradni

 • Magdalena Budzińska
 • mgr Małgorzata Skowrońska
 • Wiesława Szczodrowska

Dane kontakowe poradnii:

tel: 22- 546- 33-25, 22-546-32-42, 22-546-32-85

@: psychoonkologia@nio.gov.pl

Opis działalności poradnii:

Poradnia Psychoonkologii rozpoczęła działalność w 2011r Zatrudnia 31 osób , w tym psychologów, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, specjalistę ds. pomocy pacjentom , lekarzy psychiatrów., oraz medyków statystycznych. Poradnia specjalizuje się w pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w ramach NFZ.

Praca w Poradni Psychoonkologii podzielona jest na dwa obszary:

 1. Praca w Klinikach Narządowych NIO, w ramach których udzielana jest pomoc psychologiczna, socjalna  i psychiatryczna osobom hospitalizowanym na wszystkich etapach choroby. Pomoc psychologiczna w warunkach oddziału obejmuje interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, pomoc socjalną i konsultacje psychiatryczne.
 2. Praca w ambulatorium Poradni Psychoonkologii, w ramach których udzielana jest pomoc psychologa, specjalisty ds.pomocy pacjentom oraz lekarza psychiatry.

Formy pomocy psychologiczne w warunkach ambulatoryjnych:

 • Interwencja kryzysowa– doraźna pomoc psychologiczna skierowana do osób, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w innym kryzysowym momencie jej przebiegu (leczenie, wznowa choroby, zakończenie leczenia przyczynowego).
 • Porada psychologiczna– obejmuje kilka spotkań z psychologiem poświęconych pracy nad aktualnymi trudnościami psychologicznymi chorych i/lub ich bliskich.
 •  Psychoterapia indywidualna – obejmie regularne spotkania raz w tygodniu,  dzięki którym pacjent może przyjrzeć się głębiej swoim problemom, rozpoznać sposób reagowania na sytuacje trudne, zweryfikować utrwalony sposób myślenia na różne tematy dotyczące m in. siebie, swojego podejścia do życia, do choroby, relacji z ludźmi, słabości, itp. Psychoterapia indywidualna może być długoterminowa lub krótkoterminowa
 • Psychoterapia rodzinna- obejmuje dwa spotkania w miesiącu w celu rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, odbudowa więzi i omówienia potrzeba każdego z członków rodziny. 
 •  Grupa wsparcia dla pacjentów – odbywa się 4 lub 2 razy w miesiącu. Może mieć charakter otwarty i zamknięty. Zajęcia grupowe mają na celu wsparcie psychologiczne osób na różnym etapie choroby nowotworowej. W trakcie spotkania grupowego pacjenci dzielą się osobistymi doświadczeniami w chorobie, w relacjach rodzinnych i społecznych, czerpią z doświadczenia innych osób o wzajemnie się wspierają.

Psychoterapia grupowa– obejmuje 2 spotkania w miesiącu i jest wskazana dla osób, których problemy mają charakter społeczny, np. z powodu wszelkiego rodzaju fobii, trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi.

Terapia uważności Mindfulness, obejmuje 12 cotygodniowych spotkań i   jest skuteczną metodą do wykorzystania w kontekście problemów z obniżonym nastrojem i lękiem, w sytuacji występowania nieadekwatnych wzorców zachowań, niekorzystnych schematów myślowych oraz doświadczania skutków długotrwałego stresu. Program pomaga rozwijać praktykę uważności i zwiększyć świadomość własnego funkcjonowania oraz pogłębić rozumienie procesów psychicznych, stanów emocjonalnych i reakcji organizmu

W ramach pracy ambulatoryjnej osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z :

 • Konsultacji u lekarza psychiatry
 • Pomocy specjalisty ds. pomocy pacjentom

Zakres pomocy specjalisty ds.pomocy pacjentom:

 1. Dokonuje analizy i oceny sytuacji, które powodują zapotrzebowanie pacjenta na świadczenia z pomocy społecznej.
 2. Udziela informacji, wskazówek pacjentom w zakresie rozwiązywania problemów życiowych dotyczących m.in. zasiłków, miejsca w hospicjum, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, bezdomności, przemocy w rodzinie.
 3. Współpracuje z ośrodkami opiekuńczo – leczniczymi, zakładami pielęgnacyjno  – opiekuńczymi, hospicjami, schroniskami dla osób bezdomnych, ośrodkami pomocy społecznej i zgłasza konieczność udzielenia pomocy pacjentowi przez właściwy ośrodek.
 4. Pomaga pacjentom i rodzinom pacjentów w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspiera w uzyskaniu pomocy.

Wybrane publikacje naukowe:

Publikacje:

 • 2023 Kosowicz M., Kulpa M, Góraj E., Ciuba A., Stypuła-Ciuba B. : Pain characteristics in patients with cancer – analysis of the problem in a pain management and palliative care MP-00376- 2023-03 zgłoszony do redakcji Medycyna Paliatywna.
 • 2023 Kosowicz M, Ciuba A, Kulpa M, rozdział” Pomoc psychologiczna skierowana do kobiet w ciąży z chorobą przewlekłą W:"Ciąża a choroby przewlekłe" red Olesińska M., Teliga-Czajkowska J.wyd PZWL. 715-724
 • 2023 Kulpa M, Ciuba A, Kosowicz M, Rozenek H, Banasiewicz J, Flaga-Łuczkiewicz M, Stypuła-Ciuba B. Assessment of anxiety and depression and selected psychosocial variables in cancer patients. Psychiatria Polska, 57 (4), 761–774
 • 2023 Kosowicz M; Ciupa A.A; Kulpa M. Pomoc psychologiczna kobietom w ciąży z chorobą przewlekłą [w] M.Olesińska; J.Teliga- Czajkowska. (red). Ciąża w chorobach przewlekłych. PZWL. 868-873
 • 2022  Stypuła-Ciuba B, Ciuba AZ, Kosowicz M, Flaga-Łuczkiewicz M, Kulpa M. Multidimensional assessment of pain in patients with breast cancer and cancers of the female and male genital organs. Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine. 2021;13(4):217-222. doi:10.5114/pm.2021.114165. 2022  Kulpa M, Ciuba A, Kosowicz M, Rozenek H, Banasiewicz J, Flaga-Łuczkiewicz M, Stypuła-Ciuba B. Assessment of anxiety and depression and selected psychosocial variables in cancer patients. Psychiatria Polska
 • 2022   Kulpa M, Ciuba A, Duda T, Kosowicz M, Flaga-Łuczkiewicz M, Stypuła-Ciuba B. Mental adaptation to cancer diagnosis and the health locus of control in patients undergoing treatment. Artykuł przyjęty do publikacji w czasopiśmie Nowotwory. Journal of Oncology.
 • 2022- Kosowicz M, Kulpa M, Ciupa, A. Rola psychologa w onkologii geriatrycznej. [w] K. Broczek; R.Dubański(red).  Onkologia Geriatryczna
 • 2022  Hajduczek – Zgażańska M. Kosowicz M. Komunikacja z chorym na nowotwór w starszym wieku. [w] ] K. Broczek; R.Dubański (red). Onkologia geriatryczna.
 • 2022 Kosowicz M; Hajduczek- Żgdańska M. Pomoc psychoonkologiczna dedykowana chorej z rozpoznaniem raka jajnika lub pierwotnego raka otrzewnej. [w] M.Bidziński. (red). Rak jajnika. Najnowsze metody leczenia. PZWL.
 • 2022  Kosowicz M. “Nigdy nie ma dbrego czasu na chorobę. [w]A. Jurczyszyn. (red).Szpiczak Plazmocytowy. Kraków.
 • 2021- Stypuła-Ciuba B, Ciuba A,Kosowicz M, M. Flaga-Łuczkiewicz, M. Kulpa  Wielowymiarowa ocena bólu u chorych z nowotworem piersi oraz nowotworami żeńskich i męskich narządów płciowych.                           2021 MP-00321-2021-02
 • 2020- Kosowicz, M., Hajduczek-Zgażańska, M., Ziętalewicz, U., Kulpa, M. Aspekty psychologiczne niedożywienia u chorych na nowotwory [W:] Andrzej W. Szawłowski, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Piotr Paluszkiewicz, Maciej Słodkowski, Jacek Sobocki. Żywienie w chorobach nowotworowych Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie
 • 2019 – Kosowicz, M., Hajduczek-Zgażańska, M., Lechowicz-Gasiul, M. Jak przekazać trudną wiadomość, by pacjent stawił czoła problemowi, w: Onkologia po Dyplomie, vol. 17, nr 3, 2020, ss. 47-50
 • 2019- Kulpa, M., Kosowicz, M., Flaga-łuczkiewicz, M. Strategie radzenia sobie z chorobą i poczucie własnej skuteczności u pacjentów chorych onkologicznie, w: Medycyna Paliatywna, vol. 11, nr 2, 2019, ss. 81-87, DOI:10.5114/pm.2019.86532
 • 2017    Kosowicz M; Kulpa M. Wybrane zasady budowania porozumienia z rodziną osoby chorej na nowotwór. [w]: ] Ostrowska ( red). Jak rozmawiać z pacjentem. 2016
 • 2017- Kosowicz M, Kulpa, M. Psychoonkologia – rola i miejsce w leczeniu chorych na nowotwory, w: Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii / Szawłowski Andrzej W., Stec Rafał ( red. ), 2017, Termedia, ISBN 978-83-7988-159-8, ss. 437-460
 • 2017- Matkowski, R., Kosowicz, M. O chorobie nowotworowej i psychoonkologii, w: Psychiatria w medycynie tom 2 – dialogi interdyscyplinarne / Rymaszewska J., Dudek D., 2017, Medical Education, ISBN 978-83-65471-18-5, ss. 45-66
 • 2017- Kulpa, M., Kosowicz, M., Ziętalewicz U. Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a poznawcza regulacja emocji u pacjentów z chorobą nowotworową układu moczowo-płciowego, w: Medycyna Paliatywna, vol. 9, nr 1, 2017, ss. 30-34
 • 2017- Sosnowski, R., Kulpa, M., Kosowicz, M. Basic methods for the assessment of health-related quality of life in uro-oncological patients, w: Minerva Urologica e Nefrologica, vol. 69, nr 5, 2017, ss. 409-420, DOI:10.23736/S0393-2249.16.02726-0
 • 2016- Skotnick Ai; Kosowicz M.Rola opieki psyuchoonkologicznej w hematologii. [w]: T. Robak; K. Warzocha (red). Hematologia. Gdańsk 2016 Wydawnictwo Via Medica.s,215-226
 • 2016- Skotnicki , A., Kosowicz, M. Rola opieki psychoonkologicznej w hematologii, w: Hematologia / Robak Tadeusz, Warzocha Krzysztof ( red. ) VIA MEDICA, ISBN 978-83-65476-41-8, ss. 215-225
 • 2016- Kulpa, M., Kosowicz, M., Zietalewicz, U. General self-efficacy in cancer patients. Comparision with general population, w: Medycyna Paliatywna, vol. 8, nr 2, 2016, ss. 75-79
 • 2016- Kulpa, M., Ziętalewicz, U., Kosowicz, M. Anxiety and depression and cognitive coping strategies and health locus of control in patients with ovary and uterus cancer during anticancer therapy, w: Wspolczesna Onkologia-Contemporary Oncology, vol. 20, nr 2, ss. 171-175, DOI:10.5114/wo.2016.60074
 • 2016- Kulpa, M., Kosowicz, M., Zietalewicz, U. Poczucie własnej skuteczności u pacjentów z chorobami onkologicznymi. Porównanie z danymi populacyjnymi, w: Medycyna Paliatywna, vol. 8, nr 2, 2016, ss. 75-79, DOI:http://www.termedia.pl/Poczucie-wlasnej-skutecznosci-u-pacjentow-z-chorobami-onkologicznymi-Porownanie-z-danymi-populacyjnymi,59,28490,0,0.html
 • 2016- Sosnowski, R., Kulpa, M., Kosowicz, M. Quality of life in penile carcinoma patients – post-total penectomy, w: Central European Journal of Urology, vol. 69, nr 2, 2016, ss. 204-211, DOI:10.5173/ceju.2016.828
 • 2015- Kosowicz, M., Kulpa,  M., Pupek-Pyzioł J. Depresja i stany lękowe w chorobach nowotworowych, w: Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie / Szawłowski Andrzej, Wallner G. ( red. ), vol. 1, 2015, Termedia, ISBN 978-83-7988-001-0, ss. 283-305
 • 2015- Pupek-Pyzioł J., Kosowicz Mariola, Kulpa M. Zasady postępowania w depresji i stanach lękowych u chorych na nowotwory, w: Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie / Szawłowski Andrzej, Wallner G. ( red. ), vol. 2, 2015, Termedia, ISBN 978-83-7988-002-7, ss. 397-403
 • 2014 – Kosowicz M, Kulpa M, Świstak-Sawa S. “Wybrane psychologiczne aspekty budowania poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem ” W: Porozumienie z pacjentem Relacje i Komunikacja” J. Doroszewski, M. Kulus, A. Markowski, Wolters Kluwer Business S.A. Warszawa,  43-63.
 • 2014- Kosowicz M. Ostanek L,Majdan M, Olesińńska M, Czajkowska J, Wiland P.  „ Wybrane zasady poprawnej edukacji kobiet z chorobami reumatycznymi w aspekcie planowania ciąży” Reumatologia 2014: t 52, nr 1,s. 49-56.
 • 2010- M. Kosowicz. Psychologiczne aspekty opieki na umierającymi i ich rodzinami.[w]: M. Górecki. (red).  Prawda umierania i tajemnica śmierci. Warszawa. Wydawnictwo Żak.s, 258-282

Projekty naukowo-badawcze:

 • 2022  – Wielowymiarowa ocena jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową z uwzględnieniem występowania depresji i zmęczenia związanego z przebiegiem choroby
 • 2021- Czynniki psychospołeczne a syndrom wypalenia zawodowego u lekarzy pielęgniarek specjalizujących się w onkologii – analiza wieloczynnikowa
 • 2021 – Wielowymiarowa ocena jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową z uwzględnieniem występowania depresji i zmęczenia związanego z przebiegiem choroby.
 • 2020 –  Czynniki psychospołeczne a syndrom wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w onkologii – analiza wieloczynnikowa
 • 2020 – Wielowymiarowa ocena jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych z uwzględnieniem występowania depresji i zmęczenia związanego z przebiegiem choroby.”
 • 2019  – Czynniki psychospołeczne takie jak: poczucie własnej skuteczności, poznawcza regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem oraz wsparcie społeczne a syndrom wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w onkologii-analiza wieloczynnikowa.
 • 2019 – Wielowymiarowa ocena jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych systemowo lub paliatywnie.
 • 2018 – Funkcjonowanie emocjonalne i radzenie sobie z chorobą nowotworową osób z chorobą nowotworową płuc.
 • 2018 –  Czynniki psychospołeczne: poczucie własnej skuteczności, poznawcza regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem oraz wsparcie społeczne a syndrom wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w onkologii-analiza wieloczynnikowa
 • 2018-  Jakość życia a poczucie koherencji i strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów Centrum Onkologii-Instytut – kontynuacja
 • 2017 – Analiza zależności lęku a umiejscowieniem kontroli zdrowia i zaburzeniami lękowo-depresyjnymi w sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową
 • 2017- Jakość życia a poczucie koherencji i strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów Centrum Onkologii-Instytut
 • 2016 – „Jakość życia a poczucie koherencji i strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów Centrum Onkologii-Instytut”
 • 2016- „Analiza zależności lęku a umiejscowieniem kontroli zdrowia i zaburzeniami lękowo-depresyjnymi w sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową”.
 • 2016- „Ocena jakości życia w sferze seksualnej u pacjentów  z diagnozą choroby nowotworowej”
 • 2016- „Analiza problemu zaparć u pacjentów onkologicznych leczonych opioidami. Ocena skuteczności leczenia Targinem w poprawie funkcjonowania przewodu pokarmowego”
 • 2016- „Strategie radzenia sobie z bólem neuropatycznym a wybór rodzaju metod leczenia bólu  przez pacjentów z chorobą nowotworową”
 •  2015- “Ocena jakości życia i psychologicznych determinant u pacjentów z chorobą nowotworową z wyłonioną stomią Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie” w Poradni Psychoonkologicznej COI.
 • od 2013    “Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania seksualnego pacjentów z  chorobą nowotworową – Centrum Onkologii – Instytutu iM. Marii   Skłodowskiej – Curie w Warszawie” w Poradni Psychoonkologicznej COI,
 •   2011 – 2013 “Psychologiczne uwarunkowania i następstwa choroby nowotworowej oraz jej  leczenia u pacjentów Centrum Onkologii – Instytutu iM. Marii Skłodowskiej –  Curie w Warszawie” w Poradni Psychoonkologicznej COI

Poradniki dla pacjentów:

 • Kosowicz M „Strach ma wielkie oczy” Poradni dla pacjentów z białaczką.
 • Kosowicz M, Matkowski R. Przejdziemy przez to razem. Poradnik dla Pacjenta chorego na nowotwór.
 • Kosowicz M. Rada na Raka Prostaty. Porozmawiajmy jak chorować po męsku.
 • Kosowicz M. Jak lepiej radzić sobie w chorobie. Praktyczne porady dla chorych na szpiczaka mnogiego.
 • Kosowicz M. Wybrane zasady poprawnej komunikacji w relacji lekarza z pacjentem chorym na WZW C
 •  Kosowicz M. Życie z białaczką- porady Psychoonkologa.
 • Kosowicz M.   Wsparcie psychologiczne dla pacjentów- pokonajmy nowotwory krwi
 • Kosowicz M. Świadome życie w chorobie. Poradnik dla kobiet po mastektomii.

Zasady przyjęcia na oddział:

 • Do Poradni Psychoonkologii można zapisać się osobiście lub telefonicznie.
  • 22- 546 33-25
  • 22 546 32 42
  • 22 546 32 85
 • Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie
 • Do psychologa jest wymagane skierowanie