The Project financed by the Polish National Agency
for Academic Exchange under the Welcome to Poland Programme (2020)

The Project financed by the Polish National Agency
for Academic Exchange under the Welcome to Poland Programme (2020)

Ładowanie Wydarzenia

Seria „Krajowe profile dotyczące nowotworów” Europejski Rejestr Nierówności w Przeciwdziałaniu Nowotworom to inicjatywa przewodnia Europejskiego Planu Walki z Rakiem. Dostarcza rzetelnych i wiarygodnych danych na temat profilaktyki nowotworów i opieki onkologicznej, służących rozpoznawaniu tendencji, różnic i nierówności między państwami członkowskimi i regionami UE. W krajowych profilach dotyczących nowotworów opisano mocne strony, wyzwania i konkretne obszary działania w odniesieniu do każdego z 27 państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii, aby odpowiednio ukierunkować inwestycje i działania na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym w ramach Europejskiego Planu Walki z Rakiem. Europejski Rejestr Nierówności w Przeciwdziałaniu Nowotworom wspiera również projekt przewodni 1 planu działania „Zero zanieczyszczeń”.

Profile te stanowią wynik prac prowadzinych przez OECD we współpracy z Komisją Europejską. Zespół badawczy wyraża wdzięczność Komitetowi ds. Zdrowia OECD oraz tematycznej grupie ekspertów UE ds. rejestru nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom za cenne uwagi.

 

Najważniejsze informacje
Choroby nowotworowe w Polsce
Ogólna umieralność z powodu chorób nowotworowych w Polsce jest o 15 % wyższa od średniej UE i zmniejsza się wolniej niż średnia UE. Główną przyczyną zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi nadal jest rak płuc, a na drugim miejscu w tym względzie, rak jelita grubego. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 ma na celu poprawę organizacji systemu opieki onkologicznej oraz zwiększenie inwestycji w profilaktykę, zasoby ludzkie i innowacje.

Czynniki ryzyka i polityka w zakresie profilaktyki
Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka są w Polsce na wyższym poziomie niż w innych państwach UE – szczególnie zanieczyszczenie powietrza, nadwaga i otyłość oraz spożycie alkoholu. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025 skupia się na profilaktyce mającej ma na celu poprawę diety, nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej, z myślą o przeciwdziałaniu otyłości i nadwadze.

Wczesne wykrywanie nowotworów
Polska prowadzi krajowe programy badań przesiewowych populacji w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy oraz program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego (czasowo zawieszony). Wskaźniki badań przesiewowych w kierunku raka piersi (sutka) i jelita grubego są w Polsce niskie, w przeciwieństwie do wskaźników dla raka szyjki macicy, które są powyżej średniej UE. Obecnie jest wdrażany pilotażowy program badań przesiewowych w kierunku raka płuc.

Wyniki w zakresie opieki onkologicznej

Polska wdrożyła w ostatnich latach strategie polityki ochrony zdrowia mające na celu poprawę dostępu do opieki onkologicznej za pośrednictwem szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej oraz Krajowej Sieci Onkologicznej. Dostęp do opieki w odpowiednim czasie utrudnia jednak szereg ograniczeń, w tym niedobór pracowników ochrony zdrowia oraz ograniczona liczba jednostek świadczących opiekę onkologiczną i ośrodków radioterapii. Choć jakość opieki poprawiła się w ostatnim dziesięcioleciu, wskaźnik 5-letnich przeżyć netto jest niższy niż w innych państwach UE w przypadku większości rodzajów nowotworów, z wyjątkiem białaczki dziecięcej. Wydatki związane z chorobami nowotworowymi w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce są niższe niż średnia UE.

Participants:

Przejdź do góry