Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie
ludzi i środowisko za rok 2023

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w pracowniach rentgenowskich
    i akceleratorowych;

2)    stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze w pracowniach klasy Z;

3)    stosowaniu źródeł promieniotwórczych w pracowniach izotopowych;

4)    przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych.

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. NIO-PIB prowadzi ocenę narażenia:

  • pracowników metodą dozymetrii indywidualnej i środowiskowej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) nie zarejestrowano przekroczeń dawek granicznych dla personelu określonych ustawą Prawo Atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1173);
  • osób z ogółu ludności metodą dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych i metoda dozymetrii środowiskowej TLD – dawki graniczne dla populacji określone ustawą Prawo Atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1173) nie są przekraczane.

NIO-PIB prowadzi działalność, która wiąże się z uwalnianiem substancji promieniotwórczych do środowiska. Skład izotopowy substancji uwalnianych do otoczenia stanowią radionuklidy: jod (131I), lutet (177Lu), itr (90Y). Stosowana technologia pracy  spełnia wymagania prawne uregulowane w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2022r. poz. 1320) oraz warunki  zezwolenia wydanego NIO-PIB przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych oraz monitorowania uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska stwierdza się w 2023 roku nie miały miejsca żadne sytuacje awaryjne, w wyniku których doszłoby do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące, personelu lub osób z ogółu ludności. Podczas prowadzenia działalności z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych, nie odnotowano żadnych zdarzeń radiacyjnych, które doprowadziłyby do niekontrolowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych i skażenia środowiska naturalnego.