Dokumenty rejestrowe

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Rejestracja: 30.12.2002 r.
Nr KRS: 0000144803

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego

Rejestracja: 09.12. 1998 r.
Nr księgi : 000000018613
Oznaczenie organu: W-14

OZNACZENIA EWIDENCYJNE:

REGON: 000288366 NIP: 525-00-08-057

NUMER KONTA BANKOWEGO

PKO BP S.A. XVI O/ W-wa
98 10201169 0000 8902 0011 2045
02-739 Warszawa
ul. Wałbrzyska 11

Statut