ECHoS  „Establishing of Cancer Mission Hubs:  Networks and Synergies”.

 

Opis projektu:

 

ECHoS  „Establishing of Cancer Mission Hubs:  Networks and Synergies”, realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05: Creation of national mission hubs supporting the Mission on Cancer.

ECHoS, nowe, trzyletnie konsorcjum europejskie wspierane przez Misję na rzecz walki z rakiem (Mission on Cancer), będzie odgrywało istotną rolę we wspieraniu śmiałych i inspirujących celów określonych przez tę europejską inicjatywę. Łącząc wiedzę 50 wiodących organizacji z sektora rządowego, opieki zdrowotnej, badawczego, akademickiego i non-profit z Unii Europejskiej zapewni państwom członkowskim i krajom stowarzyszonym (MS/AC) możliwość stopniowego tworzenia Krajowych Ośrodków Misji Onkologicznej (NMCH). Wszystkie ośrodki, działające na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, będą odgrywały istotną rolę w angażowaniu wszystkich interesariuszy, w tym obywateli, w dialog polityczny dotyczący raka.

Narodowy Instytut Onkologii pod przewodnictwem Pani Prof. Iwony Ługowskiej jest liderem zadania 2.2 pn. „Guidelines and best practices for the implemantantion of NCMHs”.  Zadanie to będzie polegało na opracowaniu podręcznika z ogólnymi zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania NCMH w każdym z krajów członkowskich i stowarzyszonych. Plany te powinny być przedstawione jako mapa drogowa, określająca krótko-, średnio- i długoterminowe cele i kamienie milowe oraz sposób, w jaki wdrożenie NCMH w danym kraju/regionie przyczyni się do realizacji Misji na rzecz Walki z Rakiem.

Drugim zadaniem którego NIO-PIB jest liderem, to zadania 5.2 pn. „Bussiness-continuity framework – governance, finance and business models”. Zadanie to skupi się na zdefiniowaniu odpowiedniej struktury zarządzania, w tym strategii finansowych i biznesowych w celu utrzymania długoterminowej działalności NCMH. Rozpocznie się od analizy porównawczej z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem, takimi jak: stowarzyszenia, federacje, towarzystwa, agencje, sieci, koalicje, organizacje pozarządowe, publiczne i prywatne organizacje non-profit, infrastruktury badawcze itp. w celu zidentyfikowania odpowiednich i zrównoważonych modeli finansowania . Za zadanie odpowiedzialna jest Pani dr. Dorota Dudek-Godeau.

 

Cel główny projektu:

Motorem inicjatywy Horizon Europe Mission on Cancer jest ambitny cel poprawy “życia ponad 3 milionów ludzi do 2030 roku poprzez zapobieganie, leczenie osób dotkniętych rakiem, w tym ich rodzin, dłuższe i lepsze życie”. Jest to również siła napędowa projektu ECHoS, Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies.

 

Okres realizacji projektu: 1.04.2023 – 31.03.2026

 

Lider projektu: AICIB – Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica Agency for Clinical Research and Biomedical Innovation

 

Konsorcjanci: 50 podmiotów z całej Europy

Kierownik projektu w NIO-PIB: dr hab. n. med. Iwona Ługowska – Profesor Instytutu

Biuro projektu w NIO-PIBBiuro Współpracy Międzynarodowej; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; tel: 22 546 2681;

Strona internetowa projektuECHoS – Cancer Mission Hubs

 

Wartość projektu: 5 924 729,39 Euro

Kwota dofinansowania dla NIO: 141 750,00 Euro

 

Śledź projekt na mediach społecznościowych:

LinkedIn 👉 https://www.linkedin.com/company/echos-cmh/

Twitter 👉 https://twitter.com/ECHoS_CMH