W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej ustawione zostały struktury Krajowej Sieci Onkologicznej.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej ( Dz.U. 2023 poz. 650) została ogłoszona dn. 5 kwietnia 2023r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000650

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ustawa-o-krajowej-sieci-onkologicznej–konsultacje-publiczne

Cel ustawy:

 • Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i modelu zarządzania opieką onkologiczną
 • Odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych w Polsce
 • Obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi
 • Wzrost efektywności:
  • profilaktyki nowotworów
  • wczesnej diagnostyki
  • leczenia nowotworów
  • rehabilitacji pacjentów z chorobami nowotworowymi

W ramach organizacji struktur Krajowej Sieci Onkologicznej powołany został  Krajowy Ośrodek Monitorujący „KOM”, którego funkcję pełni Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zadania Krajowego Ośrodka Monitorującego określone w ustawie:

1) zapewnia opracowywanie i aktualizowanie przez odpowiednie towarzystwa naukowe lub zespoły naukowe wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii, w tym przez adaptację krajowych i zagranicznych opracowań, oraz standardów organizacyjnych w onkologii i przekazuje je do Rady;

2) analizuje na poziomie krajowym dane dotyczące stosowania kluczowych zaleceń dotyczących organizacji i postępowania klinicznego, właściwych dla nich wskaźników jakości opieki onkologicznej oraz ścieżek pacjenta dla poszczególnych jednostek chorobowych lub dziedzin medycyny dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie opieki onkologicznej i przekazuje wyniki i wnioski z dokonanych analiz za dany rok kalendarzowy do Rady w terminie do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego za rok poprzedni;

3) opracowuje propozycje zmian wskaźników jakości opieki onkologicznej i przekazuje do zaopiniowania Radzie;

4) monitoruje przebieg, jakość i efekty programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki onkologicznej oraz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje modyfikacji realizacji tych programów, opierając się na wnioskach opracowanych na podstawie nieprzetworzonych danych źródłowych dotyczących indywidualnych osób objętych opieką onkologiczną z systemów, dla których administratorem danych jest Fundusz na podstawie art. 22 ust. 4  ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

5) prowadzi szkolenia dotyczące profilaktyki, diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego dla osób udzielających świadczeń opieki onkologicznej;

6) realizuje zadania zlecone przez Radę;

7) opracowuje wzór anonimowej ankiety oceny satysfakcji świadczeniobiorców i udostępnia tę ankietę na swojej stronie internetowej;

8) przygotowuje rekomendacje dla ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie promocji zdrowia oraz edukacji społecznej, w porozumieniu z Radą;

9) inicjuje działania dotyczące zapobiegania chorobom nowotworowym i ich zwalczania, w porozumieniu z Radą.