Po raz dziewiąty Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO) oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) zorganizowały wspólnie Warszawską Konferencję Onkologiczną. Dzięki  prezentowanemu poziomowi merytorycznemu jest ona wydarzeniem o ustalonej, wysokiej renomie a także okazją do integracji środowiska onkologicznego.

Konferencja odbyła się 24 maja 2023 roku w formie hybrydowej w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa). Pan Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, omówił dotychczasowy stan prac i nakreślił perspektywy realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. Minister wyraził troskę o to, jak pacjenci odbierają system onkologiczny w całym kraju, podkreślając dążenie do zapewnienia jak najlepszej opieki niezależnie od miejsca zamieszkania oraz potwierdził zaangażowanie resortu w kontynuację reform w obszarze onkologii, mających na celu poprawę dostępności, jakości i standardów leczenia. Minister podkreślił nieustanne starania i wyraził nadzieję, że w przyszłości polska onkologia będzie odgrywać wiodącą rolę w walce z chorobą nowotworową, zapewniając najlepszą opiekę dla wszystkich pacjentów w kraju.

Sesja Inauguracyjna Konferencji poświęcona była perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostały kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej oraz postępy w realizacji kluczowych projektów takich jak: Narodowa Strategia Onkologiczna czy Krajowa Sieć Onkologiczna.

Przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w Warszawie dr hab. Paweł Wiechno, profesor Instytutu, podkreślił jak ważne jest angażowanie osób związanych z onkologią do prac badawczych. Jak powiedział: Bardzo nam zależy na aktywizacji środowiska naukowego. Mamy pierwszy raz sesję plakatową z oryginalnymi pracami. Liczę na to, że stanie się ona stałym i ważnym elementem programu konferencji. Sesja plakatowa ma na celu zapewnienie platformy wymiany wiedzy oraz umożliwienie dyskusji i interakcji. To doskonała okazja do dzielenia doświadczeń, przedstawienia nowatorskich badań i prezentacji wyników, co przyczyni się do dalszego rozwoju i postępu w dziedzinie onkologii.

 

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego powiedział: Od momentu powstania Instytut podlega rozwojowi. Nasza założycielka i patronka – Maria Skłodowska-Curie podkreślała, że ścieżka jego funkcjonowania ma się opierać na dwóch krokach: nauce i pacjencie. Od 91 lat, które minęły 29 maja br. jesteśmy wierni słowom Założycielki.

W ramach przedstawienia realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, prof. dr hab. Piotr Rutkowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zwrócił uwagę na znaczenie roli Krajowego Ośrodka Monitorującego w procesie implementacji wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych. Wyraził tym samym zamiar szybkiego opublikowania wytycznych przez Krajowy Ośrodek Monitorujący oraz pokreślił, że istotne jest, aby wytyczne były wynikiem szerokiej konsultacji i współpracy przedstawicieli środowiska naukowego, co zapewnia wysoką jakość i wiarygodność rekomendacji. Profesor wskazał dodatkowo fakt, że wytyczne umieszczone zostaną także na Narodowym Portalu Onkologicznym, który ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. To umożliwi szerokie dotarcie do specjalistów oraz osób zainteresowanych onkologią, zapewniając łatwy dostęp do aktualnych wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych. Profesor podkreślił, że implementacja wytycznych jest kluczowa dla poprawy jakości opieki nad pacjentami onkologicznymi.

 

Sesja Inauguracyjna stanowiła przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce. Zgodnie z tradycją wygłoszony został honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej, tym razem poświęcony 25 lat onkologii w Polsce z perspektywy konsultanta.

Prof. dr hab. n. med.  Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, podkreślił znaczący postęp w leczeniu okołoregionalnym oraz rosnącą współpracę między specjalizacjami w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Powiedział: W ostatnich latach nastąpił duży postęp w leczeniu okołoregionalnym. Współpraca między specjalizacjami w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej coraz bardziej się zazębia. Podkreślił tym samym znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w obszarze leczenia. Postęp w medycynie onkologicznej wymaga integrowania różnych dziedzin i specjalizacji, co przyczynia się do poprawy wyników terapeutycznych i opieki nad pacjentami. Krajowa Sieć Onkologiczna odgrywa kluczową rolę w umacnianiu tej współpracy, a jej rozwój i ekspansja są kontynuowane. Profesor zauważył, że […] nie ma schematu badań dotyczących możliwych powikłań leczenia. Podkreślił, że jest to aspekt, który stoi przed nami i Krajowa Sieć Onkologiczna odgrywa tutaj istotną rolę w adresowaniu i rozwiązaniu tego zagadnienia opieki nad pacjentami.

Sesję II, poświęconą prezentacji osiągnięć pracowników NIO, otworzyła tradycyjnie uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2022 roku.

Zaprezentowano dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali stopień doktora habilitowanego oraz wręczono dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2022 roku. Otrzymał go pan dr n. med. Krzysztof Przewoźnik za pracę pt.: Ocena szkodliwości, postaw zdrowotnych i polityk publicznych dotyczących papierosów mentolowych i papierosów cienkich (slimów) w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej”

 

W tym roku po raz pierwszy podczas konferencji odbyła się sesja plakatowa. Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodych naukowców. Zaprezentowano 35 plakatów, spośród których wyróżniono 3 najlepsze:

  • I miejsce zajęła Pani Dr Agnieszka Świć za plakat pt. ’’Persistently activated CD4+ T cells induce the expression of PD-L1 and the expression of metastasis markers in HER-2-positive breast cancer cells.”
  • II miejsce zajęli ex aequo Mateusz Spałek plakat pt.: „ Preoperative radiotherapy with hyperthermia in recurrent and radiation-induced sarcomas: results of a phase 2 clinical trial” oraz dr med. Paweł Sobczuk za plakat pt.: Modulacja spdr hab.licingu RNA jako potencjalny cel terapeutyczny w złośliwym guzie rabdoidalnym”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wysoki poziom zgłoszonych prac. Streszczenia  prezentowanych prac są dostępne na stronie: wko.oncotransfer.pl

Ostatnia sesja poświęcona była najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów. W ramach sesji edukacyjnych poruszone zostały tematy z zakresu uroonkologii, nowotworów piersi oraz nowotworów płuca.

 

Skoncentrowanie na człowieku i jego potrzebach jako pacjenta  to dominujący motyw konferencji. Wystąpienie prof. dr hab. Andrzeja Kułakowskiego, który przedstawił jego początki, prezentacja dr hab. Adama Maciejczyka dot. wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej oraz omówienie prof. dr hab. Wojciech Wysockiego rozwoju i wkładu naukowo-badawczego polskiego pisma Nowotwory, obchodzącego stulecie w tym roku, wskazują że onkologia w Polsce stale dynamicznie się rozwija a przed nami wciąż nowe zadania.

Wydarzenie dostępne jest do obejrzenia na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=dAYK-vAnq7Y

————–

 

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dyrektor Narodowego lnstytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii, transplantologii klinicznej. Otrzymał Certyfikat Foreign Medical Graduałes Examination in Medical Sciences ECFMG (1992).

Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego (2010-), Oddziału Intensywnej Opieki HematoOnkologicznej (2001-2010), Oddziału A Kliniki (1994-2001); Kierownik Zespołu Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych (EBM T CIC 800) (1998-obecnie); Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu (1991-1995, 2003-2007, 2009-2012, 2012-2016). Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej województwa mazowieckiego (2011-2013).

Miał znaczący wkład w optymalizację leczenia chłoniaka Burkitta i chłoniaka limfoblastycznego z komórek T, realizację programu klinicznego transplantacji komórek krwiotwórczych, prowadził badania kliniczne dotyczące immunizacji przeciwnowotworowej z zastosowaniem komórek dendrytycznych u chorych na chłoniaki, badania nad przeciwciałami monoklonalnymi i nowymi lekami u chorych na chłoniaki, szpiczaka plazmocytowego
i przewlekła białaczkę limfocytową; współpracował w ramach projektów badawczych z EBM T, NCRI UK, MRC Research UK, EORTC, HOVON, European Leukemia Net, European MCL Network, German Multicentre Adult ALL Study Group (GMALL), International Extranodal Lymhoma Study Group, German Hodgkin Study Group, European Lymphoma Institute. Jest krajowym koordynatorem badań klinicznych PLRG-4 i PLRG-8 prowadzonych w ramach Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, jest założycielem i wiceprezesem Polskiej Grupy Badawczej Chtoniaków, członkiem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) (faculty member – hematology kadencja 2015-2016).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Był współredaktorem czasopism: Medical Oncology, Springer (2010-2014), obecnie w komitetach redakcyjnych Nowotwory Journal of Oncology oraz Oncology in Clinical Practice.

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, były Przewodniczący Rady Naukowej NIO-PIB;  absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniakiskóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń,jak ASCO (członek International Affair Committee), Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, ESMO (członek Grupy Roboczej ds. Global Curriculum), Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair ofMembership Committee), Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz ex-Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (członek Zarządu). Członek Editorial Board Annals of Surgical Oncology, European Journal of Surgical Oncology, Nowotwory – Journal of Oncology, Oncology in Clinical Practice. Autor i współautor ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 14000, indeks-H 76, uhonorowany Highly Cited Researcher in Clinical Medicine 2021 i 2022) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych.

Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Agencji Badań Medycznych,  Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka. Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia
ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Specjalista onkologii klinicznej, profesor Instytutu, ukończył Warszawską Akademię Medyczną w Warszawie w 1992 roku.

Po stażu podyplomowym związał karierę zawodową z Centrum Onkologii w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie). Od początku kariery zawodowej pracuje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego.

Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych z dziedziny onkologii, badacz
w międzynarodowych badaniach klinicznych, współautor podręczników z dziedziny onkologii i andrologii. Uczestniczy w licznych badaniach naukowych, w tym jako koordynator krajowy. Pełni funkcje przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, w ramach którego koordynuje działalność edukacyjną.

Od 2011 roku pełni funkcje Kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego.