Klinika Nowotworów Układu Chłonnego (KNUCH) z Oddziałem Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu jest największą kliniką w Polsce poświęconą diagnostyce i leczeniu nowotworów układu chłonnego.

Co roku ponad 600 nowych pacjentów zgłasza się do Kliniki, z których ponad 34% stanowią chorzy na rzadkie nowotwory układu chłonnego. 70% z nich to chorzy z noworozpoznanymi nowotworami, a 30% pacjenci z chorobą nawrotową lub oporna na uprzednie leczenie. W ramach KNUCH działa ambulatorium z trzema gabinetami, w których przyjmowanych jest 60-90 pacjentów dziennie.

Ponad 300 pacjentów miesięcznie jest hospitalizowanych w Klinice na dłuższe pobyty i podobna liczba chorych otrzymuje chemioterapię w ramach hospitalizacji jednodniowych. Oddział Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej z 20 łóżkami w salach wyposażonych w system filtracji-klimatyzacji HEPA stanowi integralną część Kliniki. W latach 2013-2015 przeprowadzonych zostało 190 autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (łącznie 846 od 1997 roku).

Zespół KNUCH należy do ośrodków założycielskich Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), a także bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych grup badawczych European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Leukemia Net (ELNet), European Mantle Cell Lymphoma Network (EMCLN), International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG), European Hematology Association Lymphoma Group, European Lymphoma Institute, German Hodgkin Lymphoma Study Group, German High-Grade Lymhoma Study Group. Współpraca ta polega na projektowaniu i prowadzeniu badań klinicznych oraz opracowywaniu krajowych i międzynarodowych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów układu chłonnego, między innymi chłoniaka Hodgkina, chłoniaka Burkitta, chłoniaków limfoblastycznych, pierwotnego chłoniaka śródpiersia z komórek B, chłoniaków z komórek płaszcza, chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego, szpiczaka plazmocytowego, przewlekłej białaczki limfocytowej i innych. W KNUCH przeprowadzonych zostało ponad 50 badań klinicznych, w tym 5 inicjowanych przez badacza. Wiele z nich było badaniami rejestracyjnymi lub dotyczyło rozszerzenia wskazań dla nowych leków jak: rytuksymab, rytuksymab do podawania podskórnego, ofatumumab, obinutuzumab, alemtuzumab, lenalidomid, ibrutinib, idelalisib, inhibitory deacetylazy histonowej, bortezomib, karfilzomib, brentuksymab wedotin, daratumumab i innych.

W latach 2013-2015 z udziałem pracowników KNUCH opublikowanych zostało 28 prac oryginalnych i 8 prac poglądowych w czasopismach indeksowanych. Ukazały się też 33 doniesienia zjazdowe, w tym 8 wystąpień ustnych.