Karta praw pacjenta

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 1,2). Władze publiczne odpowiadają za zapewnienie obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielenia świadczeń oraz zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do nich określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.).

Podstawowe unormowania prawne określone są w ustawach:

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76 poz. 641)
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231poz. 1375)

Dodatkowe informacje o prawach pacjenta dostępnę są na stronach:

KARTA PRAW PACJENTA (WYCIĄG)

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących – w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.
 3. Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.
 4. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru – lekarza, pielęgniarki, położnej, placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ, a w przypadku leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.
 5. Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy, do informacji o swoim stanie zdrowia, do rezygnacji z otrzymywania informacji.
 6. Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 7. Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.
 8. Pacjent ma prawo do poufności.
 9. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności.
 10. Pacjent ma prawo do godnego umierania.
 11. Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 12. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 13. Pacjent ma prawo do przechowywaniarzeczy wartościowych w depozycie.
 14. Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 15. Pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 16. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 17. Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Pliki do pobrania:

Zrozumieć pacjenta