21 800 838,40 złotych to kwota jaką Agencja Badań Medycznych przyznała na realizację projektu “MULTI-PONS: Kontynuacja obserwacyjnego kohortowego badania prospektywnego PONS w zakresie monitorowania zjawiska wielochorobowości w populacji Polski”.

To pierwszy projekt w obszarze badań epidemiologicznych, który uzyskał finansowanie ze środków krajowych, a co za tym idzie NIO-PIB to pierwsza instytucja badawcza w kraju, która zdobyła taki rodzaj finansowania. Wcześniej podobne inicjatywy były wspierane wyłącznie funduszami pozyskanymi zagranicą – wyjaśnia prof. Marta Mańczuk, autorka aplikacji grantowej, kierownik projektu i zastępca kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO-PIB.

Jak czytamy na stronie Agencji Badań Medycznych, rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 10 z 58 projektów. Badanie kierowane przez prof. Mańczuk, otrzymało 529 punktów i zajęło prestiżowe – najwyższe wśród wszystkich projektów zgłoszonych przez aplikujące Instytuty Badawcze – 4. miejsce.

Otrzymany grant umożliwi kontynuację prowadzonego od 2009 r. przez NIO-PIB prospektywnego badania kohortowego monitorującego stan zdrowia populacji Polski.

W definicji WHO wielochorobowość to występowanie co najmniej dwóch chorób, zwykle  przewlekłych, u jednej osoby w tym samym czasie. Mogą one obejmować zarówno schorzenia przewlekłe, w tym nowotwory oraz choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne jak i powikłania po przebytym zakażeniu COVID-19.

W ramach pierwszego etapu projektu do badania włączyliśmy ponad 13. tysięcy mieszkańców woj. świętokrzyskiego w wieku 45-64 lat. Ocenialiśmy stan zdrowia osób zakwalifikowanych do badania, ich styl życia, a na podstawie pomiaru ciśnienia krwi, badań krwi i wywiadu – narażenie na czynniki ryzyka – wyjaśnia prof. Mańczuk. Kontynuacja badania, którą umożliwia nam grant przyznany przez ABM, pozwoli mojemu zespołowi na dalszą, długoterminową obserwację zmian stanu zdrowia Polaków. Wyniki obserwacji w badaniu MULTI-PONS zakładają zwiększenie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i skutków wielochorobowości, co w efekcie umożliwi opracowanie jak najskuteczniejszych metod zapobiegania współwystępującym chorobom przewlekłym i ich leczenia.

Wnioski z wieloletnich badań są wyjątkowo istotne ponieważ na całym świecie, wielochorobowość dotyka już ponad połowę populacji powyżej 60 roku życia, a w ciągu ostatnich 20 lat zjawisko to staje się bardziej powszechne.

Warto podkreślić, że badanie MULTI-PONS prowadzone przez NIO-PIB nie ogranicza się tylko do „zastanej” sytuacji zdrowotnej Polaków, ma ono również na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia profilaktyki zdrowotnej, która jest jednym z priorytetów Narodowego Instytutu Onkologii. .

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu grantu na realizację projektu pod kierownictwem pani Profesor Marty Mańczuk. To ważny krok naprzód w badaniach nad wielochorobowością i znaczący wkład w poprawę zdrowia publicznego w Polsce” skomentowała decyzję Agencji Badań Medycznych Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Beata Jagielska.

 

 

Profesor Marta Mańczuk od początku kariery zawodowej związana jest z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Jest ekspertką w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów, a także populacyjnych badań kohortowych w zakresie chorób przewlekłych związanych ze stylem życia. Współautorką niemal 100 publikacji naukowych, opublikowanych w międzynarodowych pismach, rozdziałów, raportów i monografii oraz ponad 100 wystąpień na naukowych forach międzynarodowych. W latach 2014-2015 dzięki nagrodzie Senior Advanced Research Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta odbyła 9-miesięczny staż zagraniczny w Zakładzie Epidemiologii Translacyjnej w Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku (ISMMS).

 

Konsorcjantami w projekcie MULTI-PONS są Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach  oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.