„Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC);
  • II oś priorytetowa POPC – E-administracja i otwarty rząd;
  • Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Umowa na realizację projektu podpisana została 28.06.2019 roku.

Realizacja projektu będzie trwała 36 miesięcy – do 30 czerwca 2022 roku.

Cel projektu:

Projekt będzie realizowany przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w oddziałach w Krakowie i Gliwicach w partnerstwie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Celem projektu jest budowa nowoczesnej platformy gromadzenia danych o chorobach nowotworowych (e-KRN+). Platforma będzie miejscem funkcjonowania Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) oraz rejestrów „narządowych” (rejestrów gromadzących rozszerzony w porównaniu do KRN zakres danych klinicznych). Pierwszym rejestrem narządowym utworzonym w trakcie projektu będzie Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH).

Projekt ma na celu również stworzenie, przetestowanie i wdrożenie modelu całkowicie elektronicznej wymiany danych między bazami funkcjonującymi na platformie e-KRN+ (w ramach projektu: KRN i PROH, po projekcie z innymi rejestrami narządowymi tworzonymi na platformie) i bazami danych ośrodków leczących choroby nowotworowe. Pozyskiwanie danych do baz e-KRN+ bezpośrednio z baz źródłowych spowoduje zwolnienie lekarzy pracujących w zintegrowanych z e-KRN+ ośrodkach medycznych z uczestniczenia w zasilaniu danymi rejestrów onkologicznych. Model integracji systemów medycznych z bazami rejestrów onkologicznych wytworzony w projekcie będzie wdrażany systematycznie po jego zakończeniu w ośrodkach świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne niebiorących udziału w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 16 843 877,96 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 14 254 973,91 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 2 588 904,05 zł