Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
  • Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2021 r.

Opis projektu

Realizacja inwestycji polega na rozbudowie Kliniki Endokrynologii Onkologicznej
i Medycyny Nuklearnej (KEOMN) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Projekt zakłada  wybudowanie podziemnego pomieszczenia odstojników ścieków skażonych radiologicznie wraz z adaptacją starego pomieszczenia, nakrycie całości stropem oraz wykonanie instalacji wentylacji. W ramach działania zakłada się dobudowanie nowych odstojników i połączenie ich za pośrednictwem nowej instalacji z istniejącym Oddziałem Terapii Jodowej. Po ich uruchomieniu zakładany jest remont
i modernizacja starych odstojników. Dodatkowo w części podziemnej zostanie rozbudowane pomieszczenie na przetrzymywanie pościeli, bielizny i odpadów skażonych radiologicznie, które jest integralną częścią Oddziału Terapii Jodowej.

 

Całkowita wartość projektu:  22 663 113,76 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich:  4 532 512,05 zł

Dofinansowanie ze środków MZ:  18 130 048,21 zł

ZDJĘCIA – Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej – CeDEON

SIERPIEŃ 2019

TABLICA INFORMACYJNA O PROJEKCIE

PLAC BUDOWY

PAŹDZIERNIK 2019

PLAC BUDOWY

LISTOPAD 2019

PLAC BUDOWY

GRUDZIEŃ 2019

PLAC BUDOWY

STYCZEŃ 2020

PLAC BUDOWY

KWIECIEŃ 2020

PLAC BUDOWY

LIPIEC 2020

PAŹDZIERNIK 2021