Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1: Programy profilaktyczne.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wdrożenie  na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Cel główny zostanie osiągnięty przez oddziaływanie na 5 obszarów przyczynowych problemu późnego rozpoznawania NGiS w Polsce tj.:

  1. zwiększenie świadomości nt. istoty i czynników ryzyka NGiS wśród społeczeństwa.
  2. podniesienie kompetencji wśród 102 z 120 szkolonych przedstawicieli kadry medycznej (w szczególności lekarzy i pielęgniarek placówek POZ) w obszarach niezbędnych do prawidłowej profilaktyki, edukacji zdrowotnej i diagnostyki związanej z NGiS, leczenia i rehabilitacji pacjentów dotkniętych NGiS oraz wśród dentystów prowadzących praktyki na terenie 5 województw.

W ramach projektu lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w placówkach POZ uczestniczących w projekcie, będą mieli możliwość uczestniczyć w kompleksowym cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki i diagnostyki nowotworów głowy i szyi (NGiS), a także leczenia i rehabilitacji pacjentów dotkniętych tymi chorobami. Harmonogram szkoleń będzie podany wkrótce.

Druga część szkolenia realizowana będzie w formie e-learningu (zaprezentowana zostanie m.in. tematyka wdrażania zaleceń dotyczących opieki nad chorymi po leczeniu NGiS oraz aktualnych informacji na temat NGiS i wytycznych w zakresie postępowania z osobami chorymi).

  1. zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych 800 pacjentom z 5 województw.

Rozpoczęły się zapisy na badania profilaktyczne w Centrum Onkologii-Instytucie. Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem telefonu 573 498 657. Regulamin projektu dla pacjentów dostępny jest na stronie http://nietracglowy.coi.pl/page/informacje-dla-pacjenta

  1. uruchomienie oddolnych mechanizmów profilaktyki NGiS poprzez zaangażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowych mających stały kontakt z osobami w grupach ryzyka NGiS.

Harmonogram szkoleń:

Szkolenie streetworkerów, Warszawa 29-30 czerwca 2018 r., ul. Złota 7, lokal 21, godziny: piątek 17.00-21.00, sobota 8.15-17.45

Szkolenia dla przedstawicieli jednostek terytorialnych oraz organizacji pozarządowych:

  • 02.2019 Rzeszów, hotel. Hetman, ul. Langiewicza 29b, godz. 9.00-16.00
  • 02.2019 Warszawa, hotel Czerniewski, ul. Jutrzenki 19, , godz. 9.00-16.00
  • 02.2019 Krakow, hotel Royal, u. Świetej Gertudy 26-29, godz. 9.00-16.00
  • 02.2019 Olsztyn, hotel HP Park, aleja Warszawska 119, godz. 9.00-16.00
  • 03.2019 Katowice, hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1a, godz. 9.00-16.00
  1. zwiększenie zasobów wiedzy nt. częstości występowania onkogennych odmian wirusa HPV w jamie ustnej zdrowych osób i częstości infekcji HPV w jamie ustnej od palenia papierosów i spożywania alkoholu.

Harmonogram działań:

Kampania świadomościowa na portalu społecznościowym Facebook – marzec 2019

Kampania świadomościowa na kanale YouTube – marzec 2019

Ankieta na temat czynników ryzyka w internecie – marzec-kwiecień 2019

Dystrybucja plakatów i ulotek – marzec – kwiecień 2019

Całkowita wartość projektu: 1 635 652,11 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 378 527,60 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 257 124,51 zł

Termin realizacji projektu: do 31 grudnia 2020 r.