Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie rozpoczęło realizację Projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Podziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Niniejszy Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby obejmujące rozszerzenie posiadanych i wprowadzenie nowych e-usług w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, jak i Partnerów Projektu. W ten sposób Centrum Onkologii rozpocznie realizację ważnego celu, jakim jest rozwój e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Odbiorcami e-usług będą przede wszystkim osoby i instytucje na co dzień korzystające zarówno z usług Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu.

Tak wyznaczone cele główne Centrum Onkologii wraz z Partnerami Projektu pragnie osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:

 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania Centrum Onkologii oraz Partnerów Projektu – realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego i zwiększy jego efektywność, co ma znaczący wpływ na świadczone usługi;
 • wzrost jakości obsługi pacjenta – poprawa dotychczas oferowanych usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skrócenie czasu na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego. Skrócenie czasu hospitalizacji będzie możliwe dzięki wczesnej diagnozie i rozpoczęciu leczenia, co umożliwi szybszy powrót do aktywności zawodowej;
 • wzrost skuteczności leczenia przez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej;
 • wzrost bezpieczeństwa informacji;
 • skrócenie czasu obsługi pacjenta – w wyniku realizacji projektu kontakt z personelem medycznym i czas obsługi jednego pacjenta skróci się łącznie o co najmniej 20 minut:
  • W związku z wdrożoną usługą e-rejestracji proces obsługi pacjenta skróci się o ok. 10 minut,
  • Proces zbierania wywiadu zostanie skrócony o kolejne 10 minut w związku z wdrożeniem możliwości wypełnienia ankiety medycznej on-line przed umówioną wizytą.

W wyniku dynamicznie zmieniającego się otoczenia, realizacja projektu związana jest z koniecznością sprostania nowym potrzebom w następujących zakresach:

 • Rozwoju nowoczesnych technologii w diagnostyce i terapii;
 • Budowy zintegrowanych platform ponadlokalnych i regionalnych do przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej;
 • Ogólnopolskich projektów w obszarze dokumentacji medycznej, udostępniania zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.

Rezultatami projektu będą:

 • zwiększony dostęp do usług medycznych,
 • poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych w placówce usług medycznych,
 • zwiększenie dostępu do e-usług medycznych na obszarach wiejskich.

W ramach projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi:

 • E-rejestracja;
 • E-konsultacje;
 • E-wywiad;
 • E-dokumentacja;
 • E-powiadomienia;
 • E-partner;
 • E-obchód;
 • E-informator.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej;
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach – Filia Przychodni Rejonowej w Sokołowie Podlaskim wraz z Przychodniami w Wyrożębach Gmina Repki oraz Czerowonka i Skibniew Gmina Sokołów Podlaski;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej.

Projekt będzie realizowany do 31 października 2020 roku.

CHARAKTERYSTYKA E-USŁUG

W ramach projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zostaną wdrożone następujące e-usługi:

E-Rejestracja umożliwi rezerwację wizyty metodą zdalną, za pośrednictwem internetu. Pacjent wykorzystując przygotowaną witrynę internetową będzie mógł zalogować się i wybrać na podstawie różnych kryteriów interesującą go wizytę do specjalisty dokonać tym samym rejestracji/rezerwacji wizyty. W ramach usługi e-rejestracja uruchomione zostaną dodatkowe funkcjonalność:

 • E-Mapa, za pośrednictwem której pacjent otrzyma dokładną informację o miejscu realizacji porady;
 • E-Kolejka, która będzie udostępniała informację o statusie pacjenta w kolejce oczekujących. Informacja będzie dotyczyła statusu kolejek w Poradniach jak i w Szpitalu. Dostęp do usługi będzie możliwy z komputerów jak i z urządzeń mobilnych oraz dedykowanych infokiosków, które zlokalizowane zostaną w wybranych punktach w Centrum Onkologii oraz u Partnerów.

E-Konsultacja pozwoli użytkownikowi na konsultację stanu zdrowia metodą zdalną za pośrednictwem internetu. Usługa skierowana jest zarówno do pacjentów jak i do lekarzy, którzy kierują pacjentów na badania. E-konsultacja umożliwi konsultacje pisemne – poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy i otrzymanie odpowiedzi od lekarza z instrukcją o dalszym postępowaniu przez różne kanały komunikacji np. sms i email. W zakresie obsługi przez lekarza ta funkcjonalność umożliwi konsultację videokonferencyjną. W powiązaniu z usługą e-kontrahent lekarz w trakcie e-konsultacji videokonferencyjnej będzie mógł uzyskać dostęp do danych medycznych i wyników badań pacjenta.

E-Wywiad daje pacjentowi możliwość wypełnienia formularzy i ankiet dokumentacji medycznej metodą zdalną za pośrednictwem internetu. Dzięki tej usłudze zostanie skrócony czas wizyty. Funkcja ta będzie miała szczególne zastosowanie w Poradni Pomocy Palącym, w Poradni Genetycznej i w Pracowni Mammograficznej.

E-Dokumentacja umożliwi pacjentowi dostęp do własnej dokumentacji medycznej metodą zdalną za pośrednictwem internetu. Dostępne będą między innymi wyniki badań i obrazy diagnostyczne. Po wykonaniu badania za pomocą kanałów komunikacyjnych jak sms lub email przekazana zostanie informacja o dostępności wyniku. Następnie pacjent będzie miała możliwość zalogowania się do systemu i wydrukowania bądź pobrania wyniku.

E-Powiadomienie to skierowana funkcja skierowana zarówno do pacjentów jak i do lekarzy. W zakresie obsługi pacjentów polega na wysłaniu automatycznych powiadomień o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeniach medycznych np. termin badania, informacje związane z promocją zdrowia, profilaktyką. W zakresie obsługi lekarzy usługa umożliwia wysłanie elektronicznego powiadomienia o zdarzeniach medycznych zaistniałych np. w szpitalu/przychodni natychmiast po ich wystąpieniu takich jak wykonanie badania czy operacji.

E-Partner ten rodzaj usługi umożliwi z jednostek partnerskich dostęp metodą zdalną do dokumentacji medycznej pacjentów objętych opieką POZ przez Partnera i skierowanych na leczenie lub dalszą diagnostykę do Centrum Onkologii. Pozwoli także na przesłanie przez lekarza wyników badań pacjenta do Centrum Onkologii w celu przeprowadzenia konsylium. W połączeniu z funkcjonalnością e-konsultacja usługa umożliwi lekarzowi branie udziału w takim konsylium . Lekarz po wysłaniu drogą elektroniczną dokumentacji dotyczącej pacjenta zostanie powiadomiony przez system o planowanej dacie konsylium.

E-Obchód jest to usługa skierowana do lekarzy i pacjentów, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego rekordu medycznego pacjenta. Elektroniczny Rekord Medyczny w jednym miejscu rejestruje historię leczenia, procesy leczenia i zapewnia elektroniczny obieg treści dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej. To na podstawie danych z systemu można automatycznie przygotować komunikaty rozliczeniowe dla NFZ lub innego płatnika, udostępniać dokumentację w postaci elektronicznej. Dzięki obsłudze zintegrowanego systemu na urządzeniach mobilnych tj. tablety, smartfony – zostanie zrytualizowany i usprawniony proces obchodu lekarskiego. Dzięki temu, przy łóżku pacjenta personel medyczny zleci określone badania, postępowanie medyczne, leki i ich dawkowanie. Zlecenia będą zapisywane w centralnej bazie systemu w rekordzie danego pacjenta. Tym samym, dokumentacja medyczna pacjenta będzie na bieżąco aktualizowana i widoczna dla personelu zajmującego się pacjentem.

E-Informator (infokiosk) daje możliwość udostępnienia wybranych E-Usług we wskazanych lokalizacjach tj. w jednostkach Partnerskich i w Centrum Onkologii. Infokioski będą urządzeniami które:

 • Udostępnią e-usługi typu e-rejestracja zarówno do Poradni Partnerów jak i Centrum Onkologii;
 • Będą posiadały zainstalowaną wirtualną mapę Centrum Onkologii, która pozwoli na zlokalizowanie gabinetu, pracowni, kliniki, punktu pobrań w Centrum Onkologii;
 • Poprzez zintegrowanie z systemem informatycznym Centrum Onkologii pozwolą na potwierdzenie przybycia do Poradni w Centrum Onkologii poprzez zeskanowanie kodu kreskowego na „Karcie Pacjenta”.

Na realizację zadań określonych w Projekcie w tym wdrożenie e-usług przeznaczono kwotę brutto 9 430 329,35 zł

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 80% co stanowi kwotę 7 544 263,48 zł

Środki własne Centrum Onkologii 20% co stanowi kwotę 1 886 065,87 zł

Projekt będzie realizowany do 31 października 2020 roku.

Artykuły:

Filmy: