Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w dniu 25 marca 2022 r. rozpoczął realizację Projektu p.n. „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
  • Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt będzie realizowany do 31 października 2023 r.

 

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej w leczeniu chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnego sprzętu PET-CT przyspieszy proces diagnostyczny i zapewni jego wysoką jakość. Realizacja projektu umożliwi także:

  • szybkie odnalezienie ogniska choroby,
  • dokładniejsze różnicowanie zmian,
  • lepszą ocenę stopnia zaawansowania procesu nowotworowego,
  • dokładniejszą ocenę odpowiedzi na leczenie,
  • wcześniejsze rozpoznanie remisji choroby.

Efekt końcowy:

Efektem realizacji inwestycji będzie nie tylko utrzymanie zoptymalizowanych procesów diagnostyczno-terapeutycznych, ale również korzystanie z odpowiednio dostosowanej do potrzeb pacjentów infrastruktury zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa radiacyjnego. Inwestycja korzystnie wpłynie na efektywność kosztową działalności NIO-PIB poprzez zwiększenie liczby wykonywanych badań na nowoczesnym sprzęcie oraz stworzy odpowiednie warunki diagnostyki, zgodnie  z wszystkimi wymogami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Dzięki zakupowi nowego aparatu PET-CT ulegnie skróceniu czas oczekiwania na badanie, co wyeliminuje konieczność kierowania pacjentów do innych ośrodków z uwagi na zbyt długi okres oczekiwania. Nowe urządzenie zastąpi dotychczas użytkowany aparat.

Całkowita wartość projektu:   21 674 245,40 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 11 487 350,06

Dofinansowanie ze środków MZ:  10 186 895,34 zł

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych