MULTI-PONS: Kontynuacja obserwacyjnego kohortowego badania prospektywnego PONS w zakresie monitorowania zjawiska wielochorobowości w populacji Polski.

Cel projektu:

Projekt „MULTI-PONS: Kontynuacja obserwacyjnego kohortowego badania prospektywnego PONS w zakresie monitorowania zjawiska wielochorobowości w populacji Polski” ma na celu przeprowadzenie pogłębionych badań nad zjawiskiem wielochorobowości w populacji polskiej. Wyniki badania będą miały daleko idące implikacje dla zdrowia społeczeństwa, jak i rozwoju medycyny. Badanie ma na celu zrozumienie rozpowszechnienia wielochorobowości w Polsce, co może pomóc w lepszym planowaniu zasobów zdrowotnych i strategii prewencyjnych.

Projekt MULTI-PONS skupia się na kilku głównych celach, jakimi są określenie częstotliwości występowania wielochorobowości w populacji polskiej oraz stworzenie charakterystyki osób dotkniętych tym zjawiskiem, uwzględniając istotne czynniki ryzyka.

Projekt pozwala również na badania wielopokoleniowe wśród pierwszego i drugiego pokolenia podstawowej kohorty projektu PONS. MULTI-PONS pozwoli również na analizę długoterminowych powikłań po przebyciu COVID-19, co jest istotne w kontekście obciążenia społeczeństwa skutkami pandemii. W ramach projektu MULTI-PONS przeprowadzona zostanie analiza wpływu czynników związanych ze stylem życia i narażeniem zawodowym na występowanie wielochorobowości, co może dostarczyć istotnych informacji na temat możliwych działań profilaktycznych. W projekcie zostanie ponadto przeprowadzona analiza przydatności badania gammapatii monoklonalnej o nieustalonym pochodzeniu w chorobach niezakaźnych, co może otworzyć nowe perspektywy diagnostyczne i prognostyczne.

Projekt MULTI-PONS zawierać będzie również niezwykle innowacyjny komponent jakim jest złożona analiza mikrobiomu na podstawie próbki śliny, co jest unikalne w skali Polski i Europy.

Projekt obejmuje trzy etapy: rekrutację kohorty PONS, badania nad pierwszym pokoleniem kohorty oraz badania nad potomstwem. Wszystkie te etapy mają na celu zbieranie danych epidemiologicznych, klinicznych i prognostycznych, które pomogą w doskonaleniu opieki zdrowotnej, profilaktyki i zarządzania wielochorobowością w Polsce.

Łącznie badaniem objęte zostanie 14648 osób, w tym: 4000 – z podstawowej kohorty PONS (wizyty kliniczne: badania i pobranie materiału biologicznego), 9148 – z podstawowej kohorty PONS (elektroniczny follow-up oraz analiza danych zebranych w poprzednich edycjach pod kątem wielochorobowości), 1000 – dorosłe dzieci członków podstawowej kohorty PONS (wizyty kliniczne: badania i pobranie materiału biologicznego), 500 – populacja pediatryczna wnuków członków podstawowej kohorty PONS (badania ankietowe prowadzone wśród rodziców).

Dziesięcioletni projekt MULTI-PONS będzie miał duże znaczenie dla zdrowia publicznego w Polsce, poprawy jakości opieki medycznej oraz zrozumienia i ograniczenia obciążenia wielochorobowością. Ponadto pozwoli na określenie systemowych kierunków prowadzenia profilaktyki wielochorobowości i poprawy zdrowia społeczeństwa polskiego, a także bardziej kosztowo-efektywnego systemu ochrony zdrowia

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, wyłonione w ramach konkursu na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości ABM/2023/3.

Umowa na realizację badania podpisana została: 15.04.2024 r.

Okres realizacji badania: 01.05.2024 r. – 30.04.2034 r.

Całkowita wartość projektu: 21 800 838,40 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 21 800 838,40 zł