Realizowane projekty z ABM

 

Niekomercyjne badanie kliniczne pn.: „Jednoramienne badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w połączeniu z agonistą LAG-3 eftilagimodem i radioterapią w leczeniu przedoperacyjnym chorych na mięsaki tkanek miękkich (EFTISARC-NEO)”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE)”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn.: „Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn.: „Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięśnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach (EMPACT study)”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn.: „Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych -pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn.: „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn. „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn. ”Badanie kliniczne fazy I b / II z zastosowaniem liposomalnej annamycyny w terapii pacjentów z rozpoznaniem mięsaków tkanek miękkich (MTM) w stadium nieresekcyjnego rozsiewu do płuc ANNA-SARC”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn. ”Otwarte badanie fazy 2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej balstilimabu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym / przerzutowym rakiem skóry niebędącym czerniakiem AGENONMELA”

Niekomercyjne badanie kliniczne pn. Jednoośrodkowe randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność stosowanie cytyzyny w schemacie przedłużonego dawkowania z nikotynowa terapią zastępczą u pacjentów z Zespołem Uzależnienia od Nikotynu i Przewlekłą chorobą nerek.

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Onkologii: Innowacyjne Rozwiązania Analizy Danych i Technologii dla Inteligentnego Ekosystemu Badań nad Nowotworami