Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie dwuetapowego badania klinicznego z użyciem liposomalnej annamycyny u pacjentów z rozpoznaniem mięsaków tkanek miękkich (MTM) w stadium nieresekcyjnego rozsiewu do płuc po niepowodzeniu przynajmniej jednej linii wcześniejszego leczenia systemowego.

MTM to grupa rzadko występujących nowotworów złośliwych pochodzenia mezenchymalnego.

Badanie ANNA-SARC składać się będzie z dwóch faz: I b i II. Do obu faz włączeni zostaną pacjenci z rozpoznaniem MTM w stadium rozsiewu do płuc. Badanie przeprowadzone będzie w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków oraz Oddziale Badań Wczesnych Faz.

Badanie prowadzone będzie we współpracy z Moleculin Biotech Inc. i Oncotransfer sp. z o.o..

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, wyłonione w ramach  konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2020/1.

Umowa na realizację badania podpisana została 14.01.2021 roku.

Okres realizacji badania: 01.07.2020-31.12.2025

Całkowita wartość projektu: 5 665 470,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 5 665 470,00 zł​